Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img


Spoločnosť Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. ponúka tieto služby sprostredkovane:

opravy a údržba vodoinštalácií

opravy a údžba kúrenia

opravy a údržba elektrických rozvodov a zariadení

stolárske, maliarske, klampiarske, murárske, zámočnícke práce

opravárenské a údržbárske práce na základe objednávkových listov

cena za 1 hodinu 7,97 EUR bez DPH 

výkon správy domov, bytov a nebytových priestorov

OSVEDČENIE O ZÁPISE DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

správcovský poplatok 7,50 EUR bez DPH mesačne

Mandátna zmluva o obstaraní výkonu správy.rtf

rozpočítavanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

cena za byt, nebytový priestor/rok 6,64 EUR bez DPH

___________________________________________________________________________________________________________________________

SPRÁVA SVB

EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) je vedené v podvojnom účtovníctve ako samostatný subjekt, ku 31.3. predkladáme Daňové priznanie za predchádzajúci rok,

peňažné prostriedky domu sú spravované na samostatnom bankovom účte SVB, prevody prostriedkov sú  realizované  prostredníctvom internetbankingu, prehľad hospodárenia s prostriedkami na účte za predchádzajúci rok predkladáme v zmysle platnej legislatívy v Správe o činnosti správcu za predchádzajúci rok ku 31.3., 

predseda SVB má možnosť kedykoľvek prezerať pohyby na bankovom účte cez prístupový kód zriadený bankou, 

fond opráv a údržby domu je vedený na osobitnom analytickom účte, o stave fondu opráv je v priebehu roka informovaný predseda SVB alebo zástupca vlastníkov bytov, jeden krát ročne je podrobne predkladaný SVB v Správe o činnosti správcu, 

v zmysle platnej legislatívy ku 30.4. spracovávame ročné Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za predchádzajúci rok, ktoré je doručené každému vlastníkovi bytu, 

poskytujeme odborné poradenstvo pri uzatváraní pracovných pomerov pre SVB, 

zabezpečujeme styk so sociálnou poisťovňou a zdravotnými  poisťovňami  z dôvodu prihlásenia a odhlásenia zamestnancov SVB.


SPRÁVA SVB

TECHNICKÉ ČINNOSTI

Vypracovávame harmonogram odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení /elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, požiarna ochrana, merače SV, TÚV, tepla, a i./,

na požiadanie zabezpečíme cenové ponuky a dodávateľov jednotlivých prác.
_________________________________________________________________________________________________

POSTUP PRI ZMENE VLASTNÍKA BYTU 

Prevádzajúci vlastník a nadobúdateľ si prinesú: kúpnu, darovaciu prípadne zámennú zmluvu, rozhodnutie o povolení vkladu, prípadne LV, odpísané čísla a stavy pomerových rozdeľovačov vykurovania, meračov SV a TÚV (Tlačivo: Zmena užívateľa bytu).

ZMENA UŽÍVATEĽA BYTU.rtf

Súčasťou návrhu na vklad pri zmene vlastníka bytu v katastri nehnuteľností je potvrdenie, že pôvodný vlastník má vysporiadané všetky záväzky spojené s užívaním bytu. Potvrdenie vydáva správca domu po úhrade všetkých pohľadávok za byt (potvrdenie sa nevzťahuje na ročné vyúčtovanie, ktoré je vypracované ku 30.4. nasledujúceho roka).

Po splnení všetkých náležitostí MPS Vrútky, s.r.o. vykoná zmenu v evidencii vlastníka bytu.

____________________________________________________________________________________________________________________

POPLATKY ZA POTVRDENIA:

potvrdenie, že vlastník bytu nemá evidované nedoplatky za plnenia spojené s užívaním bytu:  10,20 €

potvrdenie o výške úverového zaťaženia na byt (ŠFRB)                                                              10,20 €

potvrdenie o kolaudačnom rozhodnutí (vek stavby)                                                                       3,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PARKOVANIE V MESTE VRÚTKY

 

  Od 1.1.2020 parkovanie v meste Vrútky zabezpečuje Mesto Vrútky (MÚ).
___________________________________________________________________________________________________________


 

 

Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze